Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

Методи викладання

Методи викладання і навчання

Навчальні семестри поділені на 2 чверті. У кожній чверті студент вивчає не більше шести дисциплін. Вивчення дисципліни може тривати одну чверть або кілька. Зміст кожної дисципліни поділений на модулі. Кожний змістовний модуль є логічно завершеною, системно впорядкованою і структурованою за окремими навчальними елементами частиною теоретичних знань та практичних умінь і навичок навчальної дисципліни. Кількість модулів визначається з урахуванням обсягу навчальної дисципліни. Для дисциплін, які вивчаються протягом 1 чверті:

1,0 – 1,5 кредиту – 2 модулі;

2,0 – 2,5 кредиту – 3 модулі.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 2-х чвертей і мають обсяги 2,0 – 2,5 кредиту – 4 або 5 модулів.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 3-х і більше чвертей – 2 або 3 модулі у кожній чверті.

Кожний модуль оцінюється визначеною кількістю балів. Рейтингове оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться на лекціях, на лабораторних заняттях (захист лабораторних робіт, тестування); на практичних або семінарських заняттях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, тестування, виступи); під час перевірки домашніх завдань; під час захисту курсового проекту (роботи) в кафедральній комісії; під час перевірки звіту з практики або під час проведення підсумкового модульного контролю у вигляді іспиту (не більше 40 балів із 100). Кількість іспитів у семестрі допускається не більше трьох.

Кількість курсових проектів (робіт) у семестрі не більше двох.

На четвертому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” денної форми підготовки передбачено проведення проектно-технологічної практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів. Після проходження практики студент складає звіт та захищає результати перед кафедральною комісією.

По закінченню навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” студент виконує та захищає бакалаврський дипломний проект, якому передує дипломне проектування тривалістю 7 тижнів.

На п’ятому курсі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” денної форми підготовки передбачено проведення конструкторської практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” закінчується захистом дипломної роботи (проекту).

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” закінчується захистом магістерської роботи.

 

Шкала та критерії виставлення оцінок

Кредитно-модульна система передбачає запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів і шкалу за єдиними критеріями відповідно до таблиці.

 

За шкалою ECTSЗа національною шкалоюЗа шкалою університету
(в балах)

А

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно
з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно
з обов’язковим повторним курсом

1-34

 

Критерії оцінювання знань студентів

  • Оцінка “Відмінно” ставиться за тверді знання даної теми. Студент правильно і повно відповідає на теоретичні питання, самостійно і правильно формулює постановку задачі, виконує формалізацію, будує логічні відношення та програму відповідно до змісту типових задач, впевнено працює з інструментальними засобами та володіє основами мови програмування для побудови задач .
  • Оцінка “Добре” ставиться за тверді знання даної теми. У відповідях можуть мати місце окремі неточності. Основні етапи розв’язку типових задач курсу розуміються і виконуються студентом правильно.
  • Оцінка “Задовільно” ставиться за знання даної теми. Студент має загальні уяви про основні етапи та механізми розв’язку типових задач. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.
  • Оцінка “Незадовільно” ставиться за незнання основних розділів курсу та механізмів розв‘язку основних задач, невміння Їх використовувати для вирішення типових задач.