Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

09
Янв 2018Основні напрямки роботи кафедри Інформаційних Систем

Навчально-методична робота.

В аспекті навчально-методичної роботи варто відзначити копітку працю викладачів кафедри над підвищенням ефективності організації навчального процесу. Викладачами кафедри організовуються і проводяться науково-методичні семінари для обміну досвідом використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Викладачі кафедри повністю забезпечують розробку усіх складових навчально-методичного забезпечення: програми навчальних дисциплін; робочі програми навчальних дисциплін; програми практик; засоби діагностики якості вищої освіти; методичні вказівки і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання; методичні вказівки і тематика кваліфікаційних випускних робіт; методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Серед близько 60 дисциплін, що викладаються на кафедрі є такі: Автоматизоване проектування інформаційних систем; Еколого-економічна оптимізація виробництва; Захист та завадостійка обробка даних в КСОІУ; Імітаційне моделювання екологічних процесів та систем; Клієнт-серверні технології розроблення БД; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Корпоративні мережі та телекомунікації; Крос-платформене програмування; Математична теорія систем; Математичні методи дослідження операцій; Методи та системи штучного інтелекту; Моделювання систем; Організація баз даних та знань; Основи міжнародної еколого-економічної діяльності; Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень; Програмне забезпечення інтелектуальних систем; Проектування Web-додатків; САSE-технології для інжинірингу бізнес-процесів; Системи та засоби передачі даних; Системний аналіз; Спіральна методологія розробки систем; Сучасні індустріальні технології проектування КС; Сучасні корпоративні інформаційні системи; Теорія ідентифікації; Теорія прийняття рішень в задачах контролю і управління; Технології захисту інформації; Технології розподілених систем та паралельних обчислень; Технологія створення програмних продуктів.

Також викладачі кафедри забезпечують ряд дисциплін для студентів напрямів: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ( 6.050202 ), Економіка підприємства ( 6.030504 ), Менеджмент ( 6.030601 ), та спеціальностей: Менеджмент організацій і адміністрування ( 7.03060101 ), Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ( 7.03060104 ), Технології в ресторанному господарстві ( 8.05170113 ), Готельна і ресторанна справа (8.14010101 ): Дослідження операцій і моделювання економічних процесів; Моделі і структури даних; Основи теорії систем та системний аналіз; Проектування економічних інформаційних систем; Реінжиніринг бізнес-процесів.

Науково-педагогічний колектив активно працює над забезпеченням академічного процесу літературою. Видається нове і оновлюється існуюче, відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, навчально-методичного забезпечення: конспектів лекцій, навчальних посібників, тлумачних словників, електронних засобів навчання. За чотири роки викладачі кафедри опублікували 12 праць:

 1. Електротехніка. Частина І. Електичні кола. Поворознюк Н.І., Щерба А.А. Київ: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2011, 384 с.
 2. Проблемно-орієнтовані і спеціалізовані обчислювальні засоби високої продуктивності: створення та застосування. Сліпченко М.І., Руденко О.Г., Сотников О.М., Єлаков С.Г., Яковлєв Ю.С., Кургаєв О.П., Авксентьєв О.Ю., Новіков М.В., Лісовенко О.П., Зінченко О.О. Харків: ХНУРЕ, 2011. – 492 с.
 3. Самсонов В.В., Сільвестров А.М. Нариси з теорії ідентифікації К: НУХТ, 2012. – 222 с.
 4. Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности: методология построения, базовые архитектуры, применение. Слипченко Н.И., Руденко О.Г., Сотников О.М., Елаков С.Г., Яковлев Ю.С., Кургаев А.Ф., Авксентьев А.Ю. Харьков: ХНУРЭ, 2012, 510 с.
 5. Принципы реализации АСУ ТП электрохимического растворения металлов d-группы. Ларин В.Ю., Киктев Н.А. Донецьк.: Ноуклидж, 2013. –  210 с.
 6. Електротехніка. Частина ІІ. Електроніка. Поворознюк Н.І., Щерба А.А. Київ: ТОВ “Новий формат”, 2013, 392 с.
 7. Інформаційно-обчислювальні комплекси та АСУ. Навчальний посібник. Електрон. ресурс. Хлобистова О.А., Гладка М.В., Бобрівник К.Є., К.: НУХТ, 2013.
 8. Алгоритмізація обчислювальних процесів. Навчальний посібник. Електрон. ресурс. Бровченко Н.Н., Маноха Л.Ю., Загоровська Л.Г., К.: НУХТ, 2013.
 9. Організація баз даних і знань: Навчальний посібник. Електрон. ресурс. М’якшило О.М. К.: НУХТ, 2013.
 10. Практика використання інструментального середовища CLIPS. За редакцією О.П. Кургаєва. Київ: НУХТ, 2013. – 232 с.
 11. Самсонов В.В. Алгоритми розв’язання задач оптимізації: Навч. посібник. К.:НУХТ, 2014. – 300 с.

Наукова діяльність.

Наукова робота є одним з першорядних завдань діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Науково-дослідна робота кафедри інформаційних систем передбачає розроблення методологічних та алгоритмічних підходів, програмних застосунків для інтелектуальної підтримки рішень у системах управління харчовими підприємствами та удосконалення навчального процесу. Співробітники кафедри працюючи над розв’язанням наукових проблем:

– коректні методи ідентифікації реальних об’єктів різної природи;

– знань-орієнтовані інформаційні технології прийняття рішень;

– моделювання експертних знань на базі логіко-обчислювальної семантичної мережі;

– розроблення системи прийняття рішень при плануванні оперативних рішень у надзвичайних ситуаціях;

– розроблення та впровадження систем електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни;

– дослідження методів аналізу інформації в базах даних підприємств із метою підвищення ефективності його функціонування;

– дослідження та реалізація методів спільного застосування криптографічного та завадостійкого кодування;

щорічно публікують  близько 25 наукових статей, приймають участь близько 30 міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференціях, де виступають з 25-30 доповідями. До переліку входять міжнародні науково-технічні та науково-практичні конференції: «Комп’ютерні системи та мережеві технології (CSNT)», «Системний аналіз та інформаційні технології», «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», Міжнародна конференція з автоматичного управління, «Комп’ютерні системи та мережеві технології», що проводяться у Києві та інших містах України, а також за кордоном.

Кафедра інформаційних систем бере участь у науково-дослідній роботі університету: проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів; складає щорічні звіти за підсумками НДР; виконує щорічну атестацію аспірантів кафедри; обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів досліджень; розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами; організовує науково-дослідну роботу студентів; здійснює щорічну підготовку студентів для участі в олімпіадах державного і міжнародного рівня.

При кафедрі діє студентський науковий гурток “Клубна радіостанція” під керівництвом доцента к.т.н. А.О. Мошенського, напрям роботи якого є телекомунікаційні мережі та передача даних. Між кафедрою інформаційних систем і Каунаським технологічним університетом Литви у 2012 р. заключено договір про міжнародне співробітництво – обмін студентами з метою їх навчання.

Щорічно команди студентів різних курсів приймають участь в олімпіадах і школах із програмування різного рівня: внутрішньовузівських і міжнародних. А саме у Міжнародній відкритій студентській олімпіаді з програмування імені С.О. Лєбєдєва та В.М. Глушкова «KPI-OPEN» на базі КНТУ «КПІ», Міжнародній літній школі з програмування і Міжнародній зимовій школі програмістів для студентів вищих навчальних закладів.

В 2006 році кафедра приймала участь в організації Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої технічної вищої технічної освіти в умовах інформатизації  суспільства та входження України в Болонський процес». Спільно з кафедрою автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій у 2009 було проведено Науково-технічну конференцію «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними комплексами».

Підготовка кадрів.

При кафедрі функціонує аспірантура, де ведеться підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». За останніх два роки співробітниками кафедри захищено чотири дисертаційні роботи: захисти кандидатських дисертаційних робіт Грибкова Сергія Віталійовича на тему “Розроблення системи підтримки прийняття рішень для управління макаронним виробництвом”, Мошенського Андрія Олександровича “Інформаційна технологія прогнозування показників якості радіозв’язку із використанням звітів змагань з радіоспорту” і Харкянен Олени Валеріївни, “Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах планування багатономенклатурного харчового підприємства”, Бойко Регіна Олегівна “Інформаційні технології управління технологічним комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності”.

Зв’язок з промисловістю. Впровадження.

Викладачі кафедри активно співпрацюють із різними навчальними і науковими установами, зокрема Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, ДП НВК «Київський інститут автоматики», Інститутом психології ім. Г. С. Костюка АПН України та іншими закладами, в тому числі і кафедрами університету.

До наукових розробок викладачів та аспірантів кафедри належить програмне забезпечення системи оперативного управління на підприємствах виробничого об’єднання «Київхліб», комплекс програм для проведення тестування знань студентів із дисципліни «Безпека життєдіяльності», інформаційно-пошукова система для Науково-технічної бібліотеки НУХТ та інші.