Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

04
Oct 2018Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Нині важко уявити сучасне життя без використання автоматизованих пристроїв і систем. У побуті вони полегшують нам життя, а на виробництві забезпечують отримання високоякісної продукції. Тому, незважаючи на складну економічну ситуацію, на підприємствах різних галузей промисловості продовжуються роботи з автоматизації всіх ланок виробництва.

Національний університет харчових технологій був одним з перших в Україні, в якому у 1959 р. було розпочато підготовку фахівців у галузі автоматизації. Нині підготовка фахівців за цією спеціальністю здійснюється у 50 технічних університетах та академіях України. Це засвідчує той факт, що дана спеціальність є універсальною.

Вимоги до змісту і рівня підготовки таких фахівців постійно змінюються, проте основною є використання у навчальному процесі найсучасніших досягнень науки та техніки і, насамперед, широким застосуванням у системах автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій. На сьогодні практично усі сучасні системи автоматизації − це ІТ-технологічні системи. Саме тому нова назва спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» повністю відповідає суті підготовки фахівців і завданням та вимогам сучасної четвертої промислової революції, яка полягає у повній інтелектуалізації засобів автоматизації і взаємодії пристроїв і систем через Інтернет. Для розробки таких систем необхідні інтегровані знання з автоматизації, інформаційних технологій та програмування, які поєднані у спеціальності «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології.

Саме тому наряду з класичними дисциплінами підготовки фахівців в галузі автоматизації велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій: «Комп’ютерні технології та програмування», «Сучасні засоби мультимедіа», «Технологія об’єктно-орієнтованого програмування», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Програмування систем візуалізації», «Проектування компю’терно-інтегрованих систем управління», «Промислові мережі», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем управління», «Системи автоматизованого проектування», «Організація баз даних та знань», «Комп’ютерні системи обліку і аудиту» та ін. Крім того, практично всі дисципліни вивчаються з використанням комп’ютерної техніки.

Отже, сучасний фахівець в галузі автоматизації повинен знати і вміти професійно використовувати різноманітні комп’ютерні технології і досить складне спеціалізоване програмне забезпечення.

Родзинкою підготовки таких фахівців саме в нашому університеті є високий рівень практичної підготовки. Кожен випускник після закінчення вищого навчального закладу повинен відповісти на два запитання: «Що я знаю?» і «Що я вмію?». І якщо відповідь на перше запитання залежить тільки від сумлінності і старанності студента, то відповідь на друге, яке найбільш цікавить майбутнього роботодавця, залежить від рівня оснащення навчальних лабораторій сучасними технічними і програмними засобами. Навчальні лабораторії випускових кафедр університету з цієї спеціальності мають одне із найкращих в Україні оснащення технічними і програмними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Honeywell, Siemens, Danfoss, Open System, FESTO, Овен, Мікрол, Тера  та  ін.,  що забезпечує можливість майбутнім фахівцям  не тільки оволодівати грунтовними теоретичними знаннями, а й набувати необхідних практичних навичок, що дуже цінується на ринку праці.

Лабораторія технологічного вимірювання з обладнанням фірми SiemensЛабораторія автоматичного управління з обладнанням фірм Honeywell, Danfoss, Hitachi
Лабораторія мікропроцесорної техніки  з обладнанням фірми MitsubishiПрактичні заняття в лабораторії автоматичного управління
Лабораторія автоматичного управління з обладнанням фірм VIPAЛабораторія мікропроцесорної техніки  з обладнанням фірм Schnеider Electric
Програмування промислових контролерів на мові Ladder  DiagramПрограмування промислових контролерів на  мові Structured Text
Програмування промислового контролераПрограмування системи візуалізації
Налаштування мікропроцесорної системи управлінняПрограмування промислового контролера


Навчальні лабораторії мають сертифікати авторизованих навчальних центрів на право проведення навчального процесу з обладнанням відповідних фірм.

Сучасні пункти автоматизованого управління

Підготовка фахівців за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» відбувається в університеті за освітніми рівнями «молодшого спеціаліста» (у технікумах і коледжах університету), бакалавра, магістра і доктора філософії на денній, заочній і дистанційній формах навчання. Випускники технікумів і коледжів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання, як на денній так і заочній формах навчання. Це стосується також випускників технікумів і коледжів, які не входять до навчального комплексу університету.

Підготовку фахівців в галузі автоматизації в університеті проводять випускові кафедри, до складу яких входять 6 докторів технічних наук, професорів і 15 кандидатів технічних наук, доцентів. Переважна більшість викладачів є випускниками нашого університету, виконали дисертаційні роботи на випускових кафедрах університету та мають досвід практичного впровадження сучасних систем автоматизованого управління.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців викладачами випускових кафедр видаються підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій і методичні рекомендації. Тільки за останні 10 років видано 5 підручників, 8 навчальних посібників і 30 конспектів лекцій. Крім того, у навчальний процес активно впроваджуються сучасні електронні навчальні підручники і посібники, віртуальні лабораторні роботи, дистанційна форма навчання.

На випускових кафедрах активно працюють студентські наукові гуртки, де студенти можуть реалізувати свій творчий потенціал. Студенти сконструювали і виготовили 3D-принтер, на якому виготовляються деталі для інших пристроїв, у тому числі і для робота.

Студенти-розробники 3D-принтераСтуденти-розробники робота

Наші студенти приймають активну участь у студентських фахових олімпіадах і конкурсах наукових робіт, де займають призові місця.

Участь студентів у Олімпіаді з механотронікиДипломи за перемоги в Олімпіадах зі спеціальності

Якщо Ви бажаєте отримати:

  • якісну вищу освіту за спеціальністю, яка завжди була, є  і буде актуальною;
  • універсальну спеціальність, випускник з якої може працювати на підприємствах і установах всіх без виключення галузей промисловості;
  • спеціальність, яка поєднує в собі надсучасні досягнення у сфері науки, техніки та програмування:
  • не тільки глибокі теоретичні знання в галузі автоматичного управління, а й набути практичних навичок роботи з технічним і програмним забезпеченням систем автоматизації, що так цінуються роботодавцями,

ми чекаємо на Вас!

Ми шукаємо не просто абітурієнта –  ми шукаємо талановиту молодь.

Правильний вибір освіти – запорука успішності !

 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на САЙТАХ:
випускових кафедр – www.iasu-nuft.pp.ua,
https://sites.google.com/site/apukafedra/,
факультету Автоматизації і комп’ютерних технологій – www.acs.nuft.edu.ua,
університету – www.nuft.edu.ua