Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ
Про факультет

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Це зумовлено бажанням не лише полегшити роботу працівникам, а й отримати конкурентоздатну продукцію високої якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є однією з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Для розв’язання цих завдань потрібні фахівці з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних управляючих систем, підготовку яких здійснює факультет автоматизації і комп’ютерних систем.

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за двома освітніми спеціальностями і ступенями освіти «бакалавр» та «магістр».

За спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» підготовка бакалаврів здійснюється кафедрою інтегрованих автоматизованих систем управління.

Після завершення навчання за освітнім ступенем «бакалавр» випускники можуть продовжити навчання за однією з двох освітніх програм: «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами» чи «Інтегровані автоматизовані системи керування».

Основний напрям майбутньої професійної діяльності студентів, які навчаються за освітньою програмою «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами», — робота в царині створення та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів. Ці фахівці займають інженерно-технічні посади у відділах автоматизації і забезпечують виконання робіт із проектування, метрологічного забезпечення автоматичних систем, їх налагодження, випробовування та ремонту.

Фахівці освітньої програми «Інтегровані автоматизовані системи керування», підготовку яких уперше розпочато в Україні саме в нашому університеті у 1995 році, зорієнтовані на вирішення завдань створення сучасних систем автоматизації з широким використанням комп’ютерно-інтегрованих систем управління, які забезпечують розв’язання завдань координації функціонування підсистем, використання інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення.

Фахівці цих освітніх програм не лише володіють методами автоматизації виробництва і комп’ютерними технологіями, а й вміють забезпечувати передачу технологічної інформації на рівні організаційно-економічного управління, що створює умови для прийняття обґрунтованих і своєчасних управлінських рішень. У професійній діяльності головне місце займають створення та обслуговування корпоративних систем управління; інформаційних систем маркетингу та менеджменту, автоматизації управління підприємством на базі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень.

Слід зауважити, що за останні десять років принципи побудови систем автоматизації зазнали суттєвих змін. На зміну традиційним технічним засобам автоматизації прийшли сучасні мікропроцесорні управляючі пристрої та комп’ютерно-інтегровані технології. Саме тому при підготовці спеціалістів з автоматизації особлива увага приділяється вивченню сучасних технічних засобів автоматизації і спеціалізованого програмного забезпечення. Лабораторії наших випускових кафедр найкраще серед ВНЗ України оснащені сучасними мікропроцесорними технічними засобами автоматизації. Устаткування для навчальних лабораторій кафедр надали лідери в галузі мікропроцесорної техніки і технічних засобів автоматизації – фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, ОВЕН, Мікрол та інші. Отже, студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з технічним та програмним забезпеченням, яке цілком відповідає світовим стандартам.

Навчальні лабораторії мікропроцесорної техніки фірм Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi мають статус авторизованих навчальних центрів, що підтверджує високий рівень підготовки до роботи з відповідними технічними засобами автоматизації.

Спеціальність  122 «Комп’ютерні науки», підготовку бакалаврів якої здійснює кафедра інформаційних систем, належить до найактуальніших спеціальностей нашого сторіччя – часу широкого впровадження інформаційних комп’ютерно-інтегрованих технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Інформаційні технології розвиваються так швидко, що не лише у нас, але й в усіх країнах світу відчувається великий дефіцит спеціалістів цієї галузі. Майбутні фахівці поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорію управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем тощо.

По закінченню освітнього ступеня «бакалавр» випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» можуть продовжувати навчання у магістратурі за освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології».

Згодом вони можуть працювати розробниками ІТ-систем, фахівцями з експлуатації та супроводження програмного забезпечення, інженерами-програмістами, аналітиками комп’ютерних систем, WEB-спеціалістами, адміністраторами баз даних, адміністраторами систем, інженерами автоматизованих систем керування виробництвом, прикладними програмістами.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.

Для спеціальності «Комп’ютерні науки» у 2011 році було відкрито магістерську підготовку за освітньою програмою «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Ця програма передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

Екологічна безпека сьогодні є важливішим елементом та складовою частиною національної та глобальної безпеки. В Україні розроблені «Основні напрямки державної екологічної політики» та підписаний ряд міжнародних конвенцій, які визначають не лише цілі та пріоритетні задачі охорони зовнішнього середовища, але й механізми її реалізації. Аналіз ситуації у сфері екології та природоохоронної діяльності в нашій країні доводить, що існує гостра необхідність підготовки кваліфікованих фахівців цієї галузі, фундаментом підготовки яких є знання економіки, екології та сучасних інформаційних систем. Тому сьогодні країні потрібні фахівці, що мають забезпечити проведення аналізу стану оточуючого середовища та формування системи заходів по нейтралізації негативних наслідків екологічних забруднень.

Спеціаліст комп’ютерного еколого-економічного моніторингу – це, в першу чергу, програміст високого рівня кваліфікації, що додатково здобув навички проектування спеціалізованих інформаційних систем в галузі еколого-економічного моніторингу, планування технічних систем захисту оточуючого середовища, економічного аналізу вартості їх проведення та володіє методами екологічної оптимізації виробництв.

Випускники цієї освітньої програми працюють провідними фахівцями структурних підрозділів на підприємствах та закладах для проведення екологічного моніторингу, менеджерами проектів, адміністраторами інформаційних та комп’ютерних мереж, аналітиками комп’ютерних систем еколого-економічного моніторингу, прикладними програмістами, адміністраторами баз даних.

Комп’ютерні лабораторії кафедри інформаційних систем оснащені сучасними комп’ютерами у достатній кількості, щоб не лише забезпечувати проведення навчальних занять, а й надавати студентам можливість працювати самостійно. Крім того, всі кімнати гуртожитку, де проживають студенти факультету, підключені до мережі Internet.

Потреба у фахівцях спеціальності «Комп’ютерні науки» настільки велика, що студенти вже на старших курсах починають працювати в різних організаціях і фірмах, поєднуючи навчання і роботу за обраним фахом, що сприяє поглибленню практичної підготовки зі спеціальності.

Випускники факультету автоматизації і комп’ютерних систем мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну, високооплачувану роботу, оскільки їх кваліфікація має універсальний характер.

Запрошуємо всіх, хто прагне здобути якісну, конкурентоспроможну освіту, вступати на наш факультет!

Емблема факультету


Гімн факультету


Я чую звук – працює серце 
Природи точний механізм,
І алгоритм цей не зіб’ється,
Бо він закладений в мені.

Ми всі завдячуємо долі -
Вона зібрала разом нас
У цьому сонячному домі,
Де світ небачених прикрас.

Приспів
Я не шукаю доріг, що йдуть навпростець
Мій шлях до небес.
І щоб досягти мети
Я буду іти шляхом АКС.
Я бачив восьме диво світу.
Воно спустилось із небес.
Ми називаємось відкрито,
І наша назва АКС.

В мені сьогодні дух свободи,
І в серці щирі почуття.
Нехай зникають всі незгоди.
Ми – АКС. Ми всі сім’я.

Приспів (х2) 
Ми не шукаємо доріг, що йдуть навпростець
Наш шлях до небес
І в унісоні сердець
Ми будемо йти шляхом АКС.
Керівництво факультету

Форсюк Андрій Васильович

Декан факультету

Андріюк Олена Петрівна

Заступниця декана з навчальної роботи

Мулява Оксана Мирославівна

Заступниця декана по роботі зі студентами

Зубенко Максим

Голова Інформаційного сектору

Ціленко Олександр

Голова спортивного сектору

Волошина Владислава

Голова благодійного сектору

Зейлик Дмитро

Голова профбюро факультету

Левонюк Катерина

Голова культурно-масового сектору

Буряченко Анна

Секретар студентської ради факультету

Алісєєнко Марія

Голова навчально-наукового сектору

Пшеничникова Ганна

Заступниця голови студради факультету

Андрійчук Євген

Голова студентського гуртожитку № 4

Демченко Михайло

Голова студентської ради факультету