Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

Історія факультету

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

МАЙБУТНЄ СТВОРЮЄМО СЬОГОДНІ!

 

«Знання — це головний інструмент управління»
(Білл Гейтс)

Факультет автоматизації і комп‘ютерних систем був утворений у квітні 2000 року за наказом № 52 від 16 березня 2000 року Міністерства освіти і науки України та наказом № 54 від 25 квітня 2000 року Національного універсистету харчових технологій, у зв’язку з бурхливим розвитком сучасного автоматизованого виробництва та  широкого використання комп’ютерних управляючих та комп‘ютерно-інтегрованих систем для керування виробництвом в основних галузях промисловості, в тому числі харчовій та переробній. У 2000 році на факультеті навчалося біля 500 студентів з  трьох спеціальностей: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і  виробництва» та  «Інформаційні управляючі системи та технології».

Першим деканом факультету було призначено кандидата технічних наук, доцента кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Ігоря Володимировича Ельперіна, який доклав багато зусиль до створення та розбудови нового факультету. За його керівництвом розроблялись нові навчальні плани, впроваджувалась модульна система оцінки знань студентів, почалась розробка електронних підручників і тестових завдань. У 2002 році було створено кафедру інформаційних систем. Головною задачею першого декана було зміцнення матеріальної бази кафедр, створення  та обладнання нових лабораторій, проведення ремонту гуртожитку та налагодження  нормальних умов проживання студентів. У гуртожитку №4 студенти самостійно провели мережу Internet до кожної кімнати.

Перший декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем І.В. Ельперін на зустрічі з абітурієнтами

З січня 2006 року по грудень 2016 року деканом факультету була кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем Маноха Людмила Юріївна. Вона продовжила справу розбудови і зміцнення факультету автоматизації і комп’ютерних систем. За цей час було здійснено перехід на нові галузеві стандарти вищої освіти України для напрямів «Комп’ютерні науки» і «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», повний перехід на кредитно-трансферну систему освіти. У 2011 році для напряму «Комп’ютерні науки» відкрилась магістерська підготовка за новою спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Була успішно виконана задача методичного забезпечення усіх дисциплін, що викладаються на факультеті, друкованою та електронною літературою, а також навчальними тестами, сформовані навчально-методичні комплекси по всім дисциплінам факультету та здійснюється постійне оновлення електронних баз кафедр для вільного доступу до нормативної інформації. Колектив факультету залучений та активно працює над створенням системи електронного документообігу університету. Продовжується впровадження у навчальний процес сучасних методів навчання на основі мультимедійних технологій та дистанційної освіти.

З грудня 2016 року виконуючим обов’язки декана призначено кандидата технічних наук, доцента кафедри Теплоенергетики та холодильної техніки – Форсюка Андрія Васильовича.

Представлення факультету автоматизації і комп’ютерних систем на Дні відкритих дверей

Від початку створення факультету зусилля всього колективу були спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази, запровадження передових освітніх технологій. За ці роки сформувався і зміцнів творчий колектив, у який сьогодні входять 90 співробітників таких могутніх кафедр як «Автоматизації процесів управління», «Інтегрованих автоматизованих систем управління», «Інформаційних систем», «Вищої математики» та «Інформатики», що готують спеціалістів з високим рівнем знань. Більше ніж 65% професорсько-викладацького складу факультету складають професори, доктори наук та доценти, кандидати наук.            Розробляються та впроваджуються віртуальні лабораторні роботи та електронні тести. Факультетом та кафедрами заключні договори про творче співробітництво в рамках Плану заходів НУХТ щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій по науково-технічної співпраці та навчальній діяльності університету, сприяння практичної підготовки та працевлаштування майбутніх фахівців з автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних технологій. За останні роки була активізована робота щодо налагодження міжнародних зв’язків та підписаний ряд договорів з навчальними закладами та фірмами-розробниками програмного та технічного забезпечення.  Запроваджено проведення семінарів для регіональних навчально-наукових центрів НУХТ по викладанню дисциплін з інформаційних технологій та використанню засобів автоматизації у навчальному процесі.

Професори А.П. Ладанюк, Б.М. Гончаренко та Ю.Б. Бєляєв обговорюють плани роботи кафедри

Сьогодні на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем навчаються понад 1000 студентів денної і заочної форм навчання за двома напрямами: «Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології» і «Комп’ютерні науки» та чотирма спеціальностями: «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», здобуваючи освітньо-кваліфікаційний ступінь бакалавра, спеціаліста та магістра.Факультет готує фахівців на рівні світових вимог, які цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах, здатних застосувати сучасні інформаційні технології, засоби та програмні пакети моделювання і проектування. За час існування факультету було підготовлено і випущено біля 4 тисяч спеціалістів і магістрів, які успішно працюють провідними спеціалістами та керівниками підрозділів у державних та комерційних установах, міністерствах, на харчових підприємствах, фірмах-розробниках програмного забезпечення  України  та світу.

Лабораторні роботи на кафедрі автоматизації процесів управління

Основними напрямками майбутньої професійної діяльності студентів, які навчаються за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» є робота в царині створення та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. Фахівці спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології» належить до напряму «Комп’ютерні науки». Інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит спеціалістів цієї галузі. Об’єктом діяльності ІТ-спеціаліста є інформаційні управляючі системи (ІУС) для підприємств, установ і організацій. Для напряму «Комп’ютерні науки» також відкрито магістерську підготовку за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». Ця спеціальність передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також керування ними на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікації.

Проведення лабораторних робіт на кафедрі інформаційних систем

Факультет здійснює підготовку кадрів у аспірантурі за двома спеціальностями: 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Випускники аспірантури успішно захищають кандидатські дисертації у спеціалізованій вченій раді К26.058. Так за останні три роки викладачами факультету було захищено 12 дисертаційних робіт.

Навчальний процес факультету забезпечують 13 професорів, докторів наук, 45 доцентів, кандидатів наук, та більше 30 молодих викладачів – асистентів, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Підготовка майбутніх фахівців відбувається у 12 сучасних комп’ютерних класах та  6 спеціалізованих лабораторіях. Лабораторії факультету найкраще серед ВНЗ України оснащені мікропроцесорними контролерами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедр поставили лідери в галузі мікропроцесорних технічних засобів автоматизації – фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, OBEH, Мікрол та інші.

Професор Ладанюк А.П. проводить заняття з магістрами 

Факультет співпрацює з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, Каунаським факультетом Вільнюського університету, Національним транспортним університетом, Українським державним центром радіочастот, тов. «Технопарк Дубна» (Росія),  Московським держаним університетом інженерної екології, Prosoft-Україна, а також з фірмами-виробниками сучасних технічних засобів і програмного забезпечення: Microsoft, Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, FESTO та підприємствами харчової промисловості, такими як корпорацією АО «Оболонь», ПАО «Макаронна фабрика», хлібозаводи  м. Києва та багатьма іншими.

Показники діяльності наукових шкіл факультету – підготовка наукових праць, кандидатських дисертацій, участь у міжнародних конференціях, тощо. На кафедрах автоматизації процесів управління та інтегрованих автоматизованих систем управління функціонує єдина наукова школа “Наукові основи створення автоматизованих систем управління для комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості ”. Кафедра інформаційних систем виконує наукові дослідження за двома напрямами: «розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробництві та освітній діяльності» та «нові інформаційні технології в освіті». Наукові дослідження кафедри вищої математики: здійснюється в декількох напрямках: розроблення аналітичних чисельних методів розв’язання задач математичної фізики; дослідження нових методів наближення в рамках теорії функцій; математичне моделювання фізичних, технологічних, економічних процесів. У 2012 році кафедрами факультету на чолі з кафедрою Автоматизації процесів управління на базі НУХТ було організовано та проведено на високому рівні міжнародну конференцію з автоматичного управління «Автоматика-2012», за участю провідних установ та спеціалістів України, Росії, Німеччини, Польщі.  Кафедра «Вищої математики» у 2013 році успішно провела Всеукраїнську методичну конференцію «Сучасні науково-методичні проблеми математики в вищій школі». Викладачі кафедр приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях, які проходять в Україні, Росії, Білорусії, Туреччині, Болгарії, Чехії, Польщі.

Команда студентів факультету автоматизації і комп’ютерних систем на всеукраїнській олімпіаді з механотроніки

Студенти факультету автоматизації і комп’ютерних систем активно приймають участь у науковій роботі і стають призерами всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів. У 2011 році отримано нагороди за призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт  з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація», студенти кафедри інформаційних систем посіли 1 місце в олімпіаді з програмування МОНУ, яка проходила в українському навчально-науковому інституті інформаційно-телекомінікаційного забезпечення. У 2012 році студенти факультету вибороли друге місце, а вже у 2014 році  посіли перші місця у особистих та командних змаганнях всеукраїнської олімпіади з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Вечір факультету автоматизації і комп’ютерних систем

Виховна робота факультету проводиться у відповідності до Концепції національного виховання студентської молоді і спрямована на виховання у студентів національної свідомості, патріотизму, розвитку творчої особистості кожного.  Створено та працює сайт факультету. Випускається факультетська газета. Студенти факультету активно приймають участь у всіх культурно-просвітницьких, спортивних та благодійних заходах університету та факультету, таких як святкування Дню  факультету, Дню першокурсника, Дню туризму, вечорі української пісні, «Святкування Масляної», конкурсі «Міс і містер НУХТ», змаганнях КВК та інших.

Студенти факультету автоматизації і комп’ютерних систем на святкуванні Дню туризму

У 2013 році факультет започаткував всеуніверситетський захід – гру «Кіноман». Збірна команда факультету є щорічним переможцем спартакіади НУХТ. За відмінне навчання, успіхи у науковій роботі та активну участь у громадській роботі університету студенти факультету отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України, ректора  НУХТ та іменні стипендії видатних вчених – професорів В.Д.Попова  і  С. І.Сіренка.

Збірна команда факультету автоматизації і комп’ютерних систем отримала кубок переможців спартакіади НУХТ

Оскільки науково-технічний прогрес розвивається дуже швидко, постійно змінюючи вимоги до переліку знань і вмінь майбутнього спеціаліста і магістра, при формуванні наукового світогляду фахівців факультету автоматизації і комп’ютерних систем велика увага приділяється не лише вивченню сучасних технологій, але й їх впровадженню на базі сучасної  мікропроцесорної та комп’ютерної техніки, підвищення значущості інноваційної та підприємницької складової. Велика заслуга ректорату і колективів випускових кафедр, що вони знаходять можливості для вдосконалення технічної бази і навчального процесу, постійного поповнення сучасними потужними комп’ютерами, технічними засобами автоматизації і новими програмними продуктами.

Заняття у лабораторії мікропроцесорної техніки кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління

Якими якостями має володіти сучасний студент факультету автоматизації і комп’ютерних систем? Насамперед, це відкритість до нових знань, готовність до постійного самовдосконалення, щоб відповідати сучасним вимогам  технічного прогресу. По-друге, це – вміння швидкого і точного осмислення, переробки та передачі отриманої інформації та вміння застосувати її до предметної галузі. Студенти факультету мають не лише розуміти та знати новітні засоби автоматизації і інформаційні технології, але й вміти координувати та комбінувати теоретичні та практичні навички їх застосування. На розвиток цих рис налаштована самовіддана праця  викладачів, знаннями і досвідом яких пишається факультет автоматизації і комп’ютерних систем. Саме тому випускники факультету завжди є конкурентоспроможними та бажаними для працевлаштування у самих різних галузях народного господарства, а факультет автоматизації і комп’ютерних систем готує фахівців на рівні сучасних світових вимог.

Випуск магістрів факультету автоматизації і комп’ютерних систем