На факультеті автоматизації і комп’ютерних систем можна навчатися на денній або заочній формі навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за двома напрямами:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми  триває 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю можуть навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2,5 роки.

По закінченню підготовки бакалаврів з напряму 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації і комп’ютерних технологій. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра може відбуватись за двома спеціальностями:

Після закінчення підготовки бакалаврів з напрямку  122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відбувається за спеціальністями:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі ОКР «бакалавр» денної і заочної форм триває 1 рік.

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі ОКР «бакалавр» денної і заочної форми триває 1,5 роки.

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Це зумовлене бажанням не лише полегшити роботу працівникам, а й отримати конкурентноспроможну продукцію високої якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є одною з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Для вирішення цих задач потрібні фахівці з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних управляючих систем, підготовку яких здійснює факультет «Автоматизації та комп’ютерних систем» за двома освітніми напрямами за ОРК: бакалавр – спеціаліст або магістр.

Підготовка бакалаврів з напрямом «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» проводиться 4 роки. Після закінчення цього освітнього рівня студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації і комп’ютерних технологій. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста може відбуватись за двома спеціальностями: «Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». Для другої спеціальності існує також спеціалізація – «Автоматизоване управління бізнес-процесами виробництв».

Основними напрямками майбутньої професійної діяльності студентів, які продовжують навчання за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами», є робота в царині створення та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. По закінченню навчання випускники мають можливість займати посади керівників та провідних спеціалістів, головних метрологів, інженерів з автоматизації, інженерів проектантів систем автоматизації, менеджерів проектів, інженерів з налагодження систем автоматизації. Це класична спеціальність з автоматизації підготовка фахівців з якої в університеті має більш ніж 40-річну історію.

Фахівці зі спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва», підготовку яких вперше в Україні розпочато у 1995 році, зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень на основі баз даних та знань і систем управління ними. Такий майбутній професійний характер діяльності вимагає поєднання класичної інженерної освіти в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення. Фахівці з цієї спеціальності займають інженерно-технічні посади, які забезпечують проектування та функціонування автоматизованих систем управління виробництвом на базі широкого використання комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Науково-технічний прогрес у промисловості базується на розвитку ряду напрямів, серед яких важливим є інтеграція виробничих процесів та управління ними. У зв'язку з цим, для даної спеціальності відкрито спеціалізацію "Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства". Студенти цієї спеціалізації вивчають цикл дисциплін, пов'язаних з економічною діяльністю підприємств таких, наприклад, як фінанси, бухгалтерський облік, основи маркетингу, мікро- та макроекономіка, аудит і контролінг, основи ціноутворення, основи зовнішніх економічних відносин та ін., а також спеціалізоване програмне забезпечення. Після закінчення університету випускники мають можливість займати посади інженерів і головних спеціалістів з автоматизації, інженерів з розробки алгоритмів та програм для інтегрованих систем управління, системних аналітиків проектів, інженерів проектантів, менеджерів, спеціалістів з комп'ютерних технологій.

Безумовно, розглянуті спеціальності і спеціалізації є спорідненими. Їх навчальні плани мають 70% загальних дисциплін, які формують класичні вимоги до підготовки фахівців в галузі автоматизації, але наявність декількох спеціальностей і спеціалізацій дозволяє готувати спеціалістів, рівень знань і кваліфікація  яких найбільш повно відповідає сучасним вимогам.

Слід зауважити, що за останні десять років принципи побудови систем автоматизації зазнали суттєвих змін. На зміну традиційним технічним засобам автоматизації прийшли сучасні мікропроцесорні управляючі пристрої та комп’ютерно-інтегровані технології. Саме тому, при підготовці спеціалістів з автоматизації особлива увага приділяється вивченню сучасних технічних засобів автоматизації і спеціалізованого програмного забезпечення. Лабораторії кафедри АКІТ найкраще серед ВНЗ України оснащені мікропроцесорними контролерами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедри поставили лідери в галузі мікропроцесорних технічних засобів автоматизації – фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, OBEH, Мікрол та інші. Отже студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з сучасним технічним та програмним забезпеченням . Кращі студенти, разом з дипломом отримують сертифікати, які підтверджують високий рівень їх підготовки до роботи з окремими типами технічних засобів автоматизації.

Спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології» належить до напряму «Комп’ютерні науки». ХХІ сторіччя проголошено добою інформаційної революції – глибокого проникнення комп’ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит спеціалістів цієї галузі.

Об’єктом діяльності ІТ спеціаліста є інформаційні управляючі системи (ІУС) для підприємств, установ і організацій. Профіль майбутньої роботи – розробка, впровадження та експлуатація названих систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів підприємства, так і підприємства або корпорації в цілому.

Застосування навчальних сучасних технологій, широке впровадження засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій дозволяють готувати фахівців на рівні світових вимог. Майбутні фахівці поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем, тощо.

Фахівець може працювати розробником ІТ систем, спеціалістом по експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером-програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, WEB-спеціалістом, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.

Студентське життя це не тільки роки навчання, а й найяскравіші моменти спілкування, які збережуться на довгі роки. Свої таланти студенти можуть розвивати в гуртках художньої самодіяльності, в клубі веселих і дотепних, змаганнях з брейн-рингу. Усі охочі можуть відвідувати спортивні секції спорткомплексу НУХТ. На базі факультетського гуртожитку функціонує спортивна кімната. У гуртожитку працює філія бібліотеки. Всі кімнати гуртожитку підключені до мережі підключені до мережі Internet.

Випускники всіх спеціальностей факультету мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну, високооплачувану роботу, оскільки їх кваліфікація має універсальний характер.

 

Актуально

30 листопада - День факультету! Запрошуємо всіх відвідати святковий вечір, приурочений до дня факультету АКС!
25 листопада - День відкритих дверей! 25 листопада 2017 року в холі центрального корпусу А буде проведено День відкритих дверей...
 
Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52,
(044) 287-96-35 (заочна форма навчання)
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 66, корпус «А», ауд. А-430
Показати на мапі

Ми у соціальних мережах: