Методи викладання і навчання

Навчальні семестри поділені на 2 чверті. У кожній чверті студент вивчає не більше шести дисциплін. Вивчення дисципліни може тривати одну чверть або кілька. Зміст кожної дисципліни поділений на модулі. Кожний змістовний модуль є логічно завершеною, системно впорядкованою і структурованою за окремими навчальними елементами частиною теоретичних знань та практичних умінь і навичок навчальної дисципліни. Кількість модулів визначається з урахуванням обсягу навчальної дисципліни. Для дисциплін, які вивчаються протягом 1 чверті:

1,0 – 1,5 кредиту – 2 модулі;

2,0 – 2,5 кредиту – 3 модулі.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 2-х чвертей і мають обсяги 2,0 – 2,5 кредиту – 4 або 5 модулів.

Для дисциплін, які вивчаються протягом 3-х і більше чвертей – 2 або 3 модулі у кожній чверті.

Кожний модуль оцінюється визначеною кількістю балів. Рейтингове оцінювання виконання студентами окремих елементів модулів проводиться на лекціях, на лабораторних заняттях (захист лабораторних робіт, тестування); на практичних або семінарських заняттях (письмові контрольні роботи за окремими модулями, тестування, виступи); під час перевірки домашніх завдань; під час захисту курсового проекту (роботи) в кафедральній комісії; під час перевірки звіту з практики або під час проведення підсумкового модульного контролю у вигляді іспиту (не більше 40 балів із 100). Кількість іспитів у семестрі допускається не більше трьох.

Кількість курсових проектів (робіт) у семестрі не більше двох.

На четвертому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” денної форми підготовки передбачено проведення проектно-технологічної практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів. Після проходження практики студент складає звіт та захищає результати перед кафедральною комісією.

По закінченню навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” студент виконує та захищає бакалаврський дипломний проект, якому передує дипломне проектування тривалістю 7 тижнів.

На п’ятому курсі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” денної форми підготовки передбачено проведення конструкторської практики протягом 4-х тижнів та переддипломної практики протягом 2-х тижнів.

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” закінчується захистом дипломної роботи (проекту).

Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” закінчується захистом магістерської роботи.

 

Шкала та критерії виставлення оцінок

Кредитно-модульна система передбачає запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів і шкалу за єдиними критеріями відповідно до таблиці.

 

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету
(в балах)

А

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно
з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно
з обов’язковим повторним курсом

1-34

 

Критерії оцінювання знань студентів

  • Оцінка “Відмінно” ставиться за тверді знання даної теми. Студент правильно і повно відповідає на теоретичні питання, самостійно і правильно формулює постановку задачі, виконує формалізацію, будує логічні відношення та програму відповідно до змісту типових задач, впевнено працює з інструментальними засобами та володіє основами мови програмування для побудови задач .
  • Оцінка “Добре” ставиться за тверді знання даної теми. У відповідях можуть мати місце окремі неточності. Основні етапи розв'язку типових задач курсу розуміються і виконуються студентом правильно.
  • Оцінка “Задовільно” ставиться за знання даної теми. Студент має загальні уяви про основні етапи та механізми розв'язку типових задач. У відповідях присутні помилки, які студент у змозі виправити за допомогою викладача.
  • Оцінка “Незадовільно” ставиться за незнання основних розділів курсу та механізмів розв‘язку основних задач, невміння Їх використовувати для вирішення типових задач.

Газета Ф.АКС

Газета Ф.АКС №30 Четвер, 17 березня 2011
Газета Ф.АКС №31 Четвер, 23 червня 2011
Газета Ф.АКС №33 Середа, 30 листопада 2011
Газета Ф.АКС №34 Четвер, 08 березня 2012
Газета Ф.АКС №37 Вівторок, 06 листопада 2012
Газета Ф.АКС №38 Четвер, 07 березня 2013
Газета Ф.АКС №45 Вівторок, 01 вересня 2015

Актуально

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
У пункті меню Студенту додано підпункт Вакансії Вівторок, 20 грудня 2016
Надалі всі вакансії, що будуть пропонутись факультету будуть...
Відділ працевлаштування Середа, 12 жовтня 2016
Шановні студенти!   Відділ працевлаштування Національного...
Факультет шукає фахівця Joomla для адміністрування сайту Понеділок, 06 червня 2016
Якщо ти студент 1-3 курсу та маєш практичний досвід роботи з...
Література (заочний факультет) Четвер, 27 березня 2014
Для навчання студентів заочної форми навчання кафедрами факультету...

Контактна інформація

Телефон
(044) 287-94-40, (044) 289-50-52
Адреса
01601, м. Київ, вул. Володимирська 66, корп.“А”, ауд. “А-430”
Пошук на карті