Facebook Created using Figma Telegram Created using Figma VK Created using Figma КОНТАКТИ

Перелік спеціальностей

На факультеті автоматизації і комп’ютерних систем можна навчатися на денній або дистанційній (заочній) формі навчання.

Підготовка бакалаврів здійснюється за двома напрямами:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми  триває 4 роки, дистанційної (заочної) форми навчання – 4,5 роки. Випускники технікумів і коледжів відповідного профілю можуть навчатися за скороченою формою навчання, яка триває 2,5 роки.

По закінченню підготовки бакалаврів з напряму 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації і комп’ютерних технологій. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може відбуватись за двома спеціальностями:

Після закінчення підготовки бакалаврів з напрямку  122 «Комп’ютерні науки» студенти отримують кваліфікацію інженера-програміста. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра відбувається за спеціальністями:

Навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі ОКР «бакалавр» денної і дистанційної (заочної) форми триває 1,5 роки.

Неможливо сьогодні уявити сучасне виробництво без високого рівня автоматизації і комп’ютеризації всіх його ділянок. Це зумовлене бажанням не лише полегшити роботу працівникам, а й отримати конкурентноспроможну продукцію високої якості. Оскільки харчова промисловість, до складу якої входять десятки тисяч підприємств різноманітного профілю, є одною з провідних в Україні, то впровадження новітніх інформаційних технологій та сучасних систем управління тут відбувається особливо інтенсивно.

Для вирішення цих задач потрібні фахівці з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та інформаційних управляючих систем, підготовку яких здійснює факультет автоматизації і комп’ютерних систем за двома спеціальностями за ОКР «бакалавр» і «магістр».

Підготовка бакалаврів за напрямом «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» проводиться 4 роки. Після закінчення цього освітнього рівня студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера з автоматизації і комп’ютерних технологій. Продовження навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може відбуватись за двома спеціалізаціями — «Автоматизація та інтелектуальні системи керування технологічними комплексами» та «Інтегровані автоматизовані системи управління».

Безумовно, ці спеціалізації є спорідненими. Їхні навчальні плани мають 70% загальних дисциплін, які формують класичні вимоги до підготовки фахівців в галузі автоматизації, але наявність різних спеціалізацій дозволяє готувати фахівців, рівень знань і кваліфікація яких найбільш повно відповідає сучасним вимогам.

Слід зауважити, що за останні десять років принципи побудови систем автоматизації зазнали суттєвих змін. На зміну традиційним технічним засобам автоматизації прийшли сучасні мікропроцесорні керуючі пристрої та комп’ютерно-інтегровані технології. Саме тому, при підготовці фахівців із автоматизації особлива увага приділяється вивченню сучасних технічних засобів автоматизації і спеціалізованого програмного забезпечення. Лабораторії кафедри АКІТ найкраще серед ВНЗ України оснащені мікропроцесорними контролерами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедри поставили лідери в галузі мікропроцесорних технічних засобів автоматизації – фірми Schneider Electric, Mitsubishi, Siemens, VIPA, OBEH, Мікрол та інші. Отже студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з сучасним технічним та програмним забезпеченням . Кращі студенти, разом з дипломом отримують сертифікати, які підтверджують високий рівень їх підготовки до роботи з окремими типами технічних засобів автоматизації.

Спеціалізація «Інформаційні управляючі системи та технології» належить до спеціальності «Комп’ютерні науки». ХХІ сторіччя проголошено добою інформаційної революції — глибокого проникнення комп’ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Інформаційні технології (ІТ) розвиваються так швидко, що не лише в Україні, але й у інших країнах світу відчувається дефіцит фахівців цієї галузі.

Об’єктом діяльності ІТ-фахівця є інформаційні керуючі системи (ІУС) для підприємств, установ і організацій. Профіль майбутньої роботи – розробка, впровадження та експлуатація названих систем, які забезпечують управління, інформаційну підтримку, підтримку прийняття рішень як для окремих підрозділів підприємства, так і підприємства або корпорації в цілому.

Застосування навчальних сучасних технологій, широке впровадження засобів та програмних пакетів моделювання та проектування, активне застосування новітніх досягнень у галузях інформаційних технологій дозволяють готувати фахівців на рівні світових вимог. Майбутні фахівці поглиблено вивчають мови програмування, схемотехніку, архітектуру комп’ютерів, системне програмування та операційні системи, теорію прийняття рішень, бази даних, системний аналіз, сучасну теорія управління, засоби проектування інтелектуальних систем, комп’ютерні мережі, WEB-технології, засоби мультимедіа, CASE-технології проектування систем, тощо.

Фахівець може працювати розробником ІТ систем, фахівцем із експлуатації та супроводженню програмного забезпечення, інженером-програмістом, аналітиком комп’ютерних систем, WEB-фахівцем, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.

Випускники цілком підготовлені до роботи у комп’ютерних відділах промислових підприємств, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах та банківських установах. Фахівець може застосовувати свої знання практично в усіх сферах виробничої та невиробничої діяльності людини, де використовують комп’ютерні технології.

Студентське життя — це не тільки роки навчання, а й найяскравіші моменти спілкування, які збережуться на довгі роки. Свої таланти студенти можуть розвивати в гуртках художньої самодіяльності, в клубі веселих і дотепних, змаганнях з брейн-рингу. Усі охочі можуть відвідувати спортивні секції спорткомплексу НУХТ. На базі факультетського гуртожитку функціонує спортивна кімната. У гуртожитку працює філія бібліотеки. Всі кімнати гуртожитку підключені до мережі підключені до мережі Internet.

Випускники всіх спеціальностей факультету мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну, високооплачувану роботу, оскільки їх кваліфікація має універсальний характер.